Laadukas omistajastrategia on kasvun ja menestyksen tae

IMG_0634

Yksi yritystoiminnan menestyksen edellytyksistä on oikein käsitelty ja viestitty omistajastrategia. Sen luomisessa auttaa Hallituspartnereiden kehittämä Omistajastrategian työkalu, joka edistää yhteistyötä ja -ymmärrystä omistajien, hallituksen sekä yrityksen johdon välillä.

– Hallituksen tehtävä on tuoda näkyväksi omistajien tahto yrityksen toiminnassa. Siksi omistajatahdon kirkastaminen ja oikeanlainen kommunikointi luovat hallitustyölle kestävän perustan, sanoo Omistajastrategian työkalun kehittämistä vetänyt liikkeenjohdon konsultti ja Hallituspartnereiden-jäsen Tapani Koski.

Omistajastrategian määrittely vahvistaa omistajuutta ja sen linjaukset luovat perustan hallitustyölle ja yrityksen strategialle. Hallituspartneiden luoma työkalu perustuu jäsentemme laajaan kokemukseen strategiajohtamisesta ja monenlaisesta hallitustyöskentelystä

Intuitiivisesta suunnitelmalliseksi

Työnsä kautta Koski näkee omistajuuden merkityksen nousseen yritystoiminnassa entistä tärkeämmäksi. Omistajat toimivat yrityksen eteenpäin vievänä voimana ja vastaavat sen tarkoituksesta ja tavoitteista. Siitä huolimatta omistajien tahdon määrittely ja sen kanavointi yrityksen tavoitteisiin on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Omistajuuteen liittyy myös itsessään monia haasteita. Tiensä alussa olevia yrityksiä johdetaan usein hyvin intuitiivisesti. Jotta toiminta kehittyisi, on tärkeää erottaa yrittäjän ja yrityksen tavoitteet toisistaan, sekä pohtia, millainen omistajarooli olisi yrityksen kannalta tuloksekkain.

Perheyrityksissä puolestaan haasteina voivat olla perheenjäsenten erilaiset roolit ja vastuut.
– Omistuksen laajentuessa ja esimerkiksi pääomasijoittajan tullessa mukaan kuvioon, on tarpeen varmistaa, että omistajien erilaiset lähtökohdat saadaan tukemaan firman yhdensuuntaista kehitystä. Varsinkin riskinoton ja kansainvälistymisen suhteen tulisi hahmottaa omistajien intressejä tukevat reunaehdot. Sama koskee yrityksen kumppanuuksia ja yritysrakenteen kehittämistä.

Työkalu konkreettisena apuna hallitustyössä

Koski uskoo, että monet omistajat miettivät asioita tahollaan, mutta usein heiltä puuttuvat välineet, joilla konkretisoida ja viestittää tavoitteita yrityksen näkökulmasta.

Omistajastrategian työkalulla halutaan varmistaa ajatteluprosessin kattavuus ja oikea fokus. Usein itse prosessi on lopputulosta tärkeämpi.
– Työkalua voidaan hyvin käyttää asiaa avaavana keskustelukarttana hallituspartnerijäsenen ja yrityksen omistajatahon kesken. Tässä prosessissa on hyödyllistä tarkastella yrityksen historiaa, tulevaisuutta, tavoitteita ja tarkoitusta yrityksen nykytilanne ja kehitysvaihe huomioiden.

Omistajastrategian työkalu auttaa arvioimaan, mitkä osa-alueet ovat yrityksessä hyvällä mallilla ja mihin erityisesti tulisi keskittyä. Keskustelujen pohjalta koottava yhteenveto linjaa keskeiset tavoitteet hallitustyön tueksi.

Kun omistajatahto on määritelty, linjauksia on hyvä käsitellä yrityksen hallituksessa, jotta hallitus voi omalta osaltaan tukea niiden toteutumista.
– Prosessi antaa hyvän pohjan hallitustyön tekemiselle ja jäsenten mahdollisille rooleille. Lisäksi on tärkeää, että yrityksen kehittämistä koskevat linjaukset viestitään johdolle ja avainhenkilöille, jotta ne kanavoituvat yrityksen toimintaan.

Työkalusta selkeitä hyötyjä

Yksi yritystoiminnan menestyksen luojista on oikein käsitelty ja viestitty omistajastrategia. Kevään aikana Omistajastrategian työkalua on pilotoitu Hallituspartnereiden kumppaniyrityksessä. Palaute on ollut positiivista.

– Kuulimme, että työkalun avulla käydyt keskustelut toivat esiin uusia mahdollisuuksia, joita yrityksessä ei aiemmin osattu hyödyntää. Prosessin myötä yhteisymmärrys yrityksen sisällä lisääntyi. Se selkeytti suuntaa ja antoi uutta energiaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Lähdimme Hallituspartnereissa kehittämistyöhön, koska vastaavaa työkalua ei ole ollut saatavilla. Uskon sen auttavan asiakkaitamme ja edistävän samalla omaa tavoitettamme tukea ja vauhdittaa alueemme pk-yritysten kasvua ja menestystä, Tapani Koski sanoo.

Lisätietoja työkalusta antaa Pekka Vartiainen ja Tapani Koski